RESUM EXECUTIU

6. Turisme

La despesa turística total ha seguit una evolució més positiva que la del nombre de turistes, si bé cal tenir en compte l’efecte que ha tingut la pujada dels preus d’alguns serveis

L’any 2022 es pot considerar el punt de retorn a la normalitat quant als resultats de l’activitat turística a les Illes Balears. L’any 2020, marcat per l’esclat de la pandèmia de la covid, suposà una ruptura dràstica en la tendència de tots els indicadors, mentre que el 2021 quedà com un punt intermedi en la transició cap a la recuperació total. El nivell del nombre de turistes de 2022, el d’estades i la despesa feta pels visitants, així com el patró estacional típic de les Illes, s’aproximen als dels anys previs a la pandèmia. Ara bé, aquest fet es dona a la situació resultant mitjana, ja que la recuperació no s’ha donat de forma homogènia, ni des del punt de vista de l’oferta turística ni de la demanda ni tampoc des de la perspectiva geogràfica.

L’evolució del nombre de turistes té una anàlisi diferent segons el mercat d’origen. El turisme espanyol guanyà pes el 2021 i es va mostrar més dinàmic que l’internacional. Aquest fet s’ha capgirat el 2022, quan el nombre de turistes estrangers s’ha incrementat (14). Respecte dels dos mercats emissors principals, l’alemany i el britànic, el segon ha tingut una recuperació més tardana i és el 2022 quan reprèn empenta, després d’un 2021 més àton. En comparació amb la resta d’Espanya, en el nombre de turistes internacionals les Illes Balears perden el lideratge que havien assolit el 2021 en favor de Catalunya. No obstant això, l’arxipèlag balear és la regió que més a prop es troba de les xifres del 2019.

El nombre d’estades del 2022 és molt similar al del 2019, si bé és gràcies al turisme domèstic, atès que l’estranger encara es troba quatre punts per sota. Les estades superen el nivell de 2019 a Menorca, a Eivissa i, en especial, a Formentera, on s’incrementen una tercera part respecte de tres anys ençà. A Mallorca no es recupera encara el nivell de 2019, cosa que estira el resultat global de les Balears a la baixa. L’estacionalitat millora en termes d’estades, però empitjora quant a nombre de turistes. Això posa de manifest fins a quin punt la pandèmia per covid ha trasbalsat els hàbits dels turistes. Als hotels, es dobla el nombre dels viatgers estrangers, mentre continua augmentant el d’espanyols. Així, se supera el nombre de clients del 2019, però, a causa d’un escurçament de l’estada mitjana, la quantitat de pernoctacions encara no ha arribat al llindar previ a la pandèmia. El 2022 els apartaments turístics tenen unes variacions més modestes que les dels hotels, però el turisme rural supera amb escreix els registres de tres anys enrere (15).

Quadre I-6.1. Turistes amb destinació principal a les Balears per illes i país de residència (2021-2022)

2021

Total

% per illa

Temporada mitjana alta

% temp. mitjana alta

Temporada mitjana baixa

% temp. mitjana baixa

Illes Balears

8.683.904

100%

7.914.239

91%

769.665

9%

Espanya (altres CA)

2.359.193

27%

2.071.219

88%

287.974

12%

Estranger

6.324.712

73%

5.843.019

92%

481.693

8%

Mallorca

5.730.732

100%

5.086.650

89%

644.082

11%

Espanya (altres CA)

1.083.207

19%

871.948

80%

211.259

20%

Estranger

4.647.525

81%

4.214.703

91%

432.822

9%

Menorca

1.006.873

100%

966.633

96%

40.240

4%

Espanya (altres CA)

626.686

62%

596.486

95%

30.200

5%

Estranger

380.187

38%

370.147

97%

10.040

3%

Eivissa

1.656.286

100%

1.581.377

95%

74.909

5%

Espanya (altres CA)

509.659

31%

468.706

92%

40.953

8%

Estranger

1.146.627

69%

1.112.671

97%

33.956

3%

Formentera

290.012

100%

279.577

96%

10.435

4%

Espanya (altres CA)

139.641

48%

134.079

96%

5.562

4%

Estranger

150.371

52%

145.498

97%

4.873

3%

continua

2022

% de variació 2022-2021

% de variació 2022-2019

Total

Total

% per illa

Temporada mitjana alta

% temp. mitjana alta

Temporada mitjana baixa

% temp. mitjana baixa

Total

Temporada mitjana alta

Temporada mitjana baixa

Illes Balears

16.507.006

100%

13.842.460

84%

2.664.546

16%

90,1

74,9

246,2

0,2

Espanya (altres CA)

3.303.122

20%

2.544.814

77%

758.308

23%

40,0

22,9

163,3

18,1

Estranger

13.203.884

80%

11.297.646

86%

1.906.238

14%

108,8

93,4

295,7

-3,5

Mallorca

11.474.346

100%

9.336.361

81%

2.137.985

19%

100,2

83,5

231,9

-1,5

Espanya (altres CA)

1.768.482

15%

1.290.564

73%

477.918

27%

63,3

48,0

126,2

11,2

Estranger

9.705.863

85%

8.045.797

83%

1.660.066

17%

108,8

90,9

283,5

-3,5

Menorca

1.625.572

100%

1.459.816

90%

165.756

10%

61,4

51,0

311,9

8,5

Espanya (altres CA)

654.172

40%

547.358

84%

106.814

16%

4,4

-8,2

253,7

13,8

Estranger

971.403

60%

912.459

94%

58.944

6%

155,5

146,5

487,1

5,2

Eivissa

3.065.478

100%

2.720.244

89%

345.234

11%

85,1

72,0

360,9

1,2

Espanya (altres CA)

749.027

24%

581.038

78%

167.989

22%

47,0

24,0

310,2

44,0

Estranger

2.316.451

76%

2.139.206

92%

177.245

8%

102,0

92,3

422,0

-7,7

Formentera

341.612

100%

326.040

95%

15.572

5%

17,8

16,6

49,2

14,9

Espanya (altres CA)

131.444

38%

125.856

96%

5.588

4%

-5,9

-6,1

0,5

18,5

Estranger

210.169

62%

200.185

95%

9.984

5%

39,8

37,6

104,9

12,8

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ibestat (2023). EGATUR

A l’any del retorn a la normalitat després de l’esclat de la pandèmia, es dona un manteniment de la tarifa mitjana diària als hotels però un increment substancial dels ingressos per habitació disponible, tant en la temporada alta com la temporada baixa.